06 46 170 711 hallo@burokriebels.nl

Algemene voorwaarden

Definities

1.1 Buro Kriebels: vertegenwoordigd door Annemiek de Graauw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67943071.

1.2 Opdrachtgever, hierna te noemen klant: iedere natuurlijke- of (rechts)persoon met wie Buro Kriebels een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

1.3 Diensten en producten: door Buro Kriebels te verlenen diensten en producten. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend, webbouwen, fotografie en leerprogramma’s te gebruiken voor online uitingen van klant.

1.4 Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Buro Kriebels en klant op grond waarvan Buro Kriebels aan klant diensten en producten verleent.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verrichte diensten van Buro Kriebels en klant, danwel zijn rechtsopvolger, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Buro Kriebels of wel akkoord via de e-mail of wel een bestelling op burokriebels.nl verklaart klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en met deze voorwaarden akkoord te gaan. 

2.3 Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Buro Kriebels en klant, dan wordt klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van een bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.5 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Buro Kriebels zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte of aanbieding altijd na 14 dagen.

3.2 Buro Kriebels zal in de offerte of aanbieding aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte of aanbieding.

3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Kriebels niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Buro Kriebels kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Buro Kriebels verstrekte gegevens waarop deze laatste zich baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Buro Kriebels het recht de offerte of aanbieding te wijzigen of in te trekken.

3.7 Buro Kriebels heeft het recht zonder opgaaf van reden een klant te weigeren.

Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat klant op enigerlei wijze een mededeling aan Buro Kriebels verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of aanbieding of wanneer klant een bestelling doet op burokriebels.nl.

4.2 Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze, na overleg, aan de klant worden doorberekend.

4.3 Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Buro Kriebels dit klant melden.

4.4. Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van klant, door Buro Kriebels extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan klant in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Buro Kriebels is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van klant uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.

4.6 Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Buro Kriebels klant daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

Rechten en plichten

5.1 Buro Kriebels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Buro Kriebels zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor klant bruikbaar resultaat. Buro Kriebels kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door klant gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 Buro Kriebels heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Buro Kriebels spant zich in om de gegevens die Buro Kriebels voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.4 Buro Kriebels is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Buro Kriebels uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5 De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die Buro Kriebels nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Buro Kriebels niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

5.6 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant worden gebracht.

Levering en levertijd

6.1 De door Buro Kriebels te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, althans op het moment dat klant aan Buro Kriebels de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voor zover klant aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan. 

6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient klant Buro Kriebels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Buro Kriebels dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Buro Kriebels, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

6.4 De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Buro Kriebels mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

Prijzen

7.1 De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en de website zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.2 De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

7.3 Indien Buro Kriebels met klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Buro Kriebels niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Betaling

8.1 Betaling van facturen geschiedt door klant binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Buro Kriebels expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan klant heeft aangegeven.

8.2 Buro Kriebels is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen voordat zij met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt.

8.3 Buro Kriebels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.4 Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

8.5 Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Buro Kriebels de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

8.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien;

  • klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • klant onder curatele of bewind is gesteld;
  • klant schuldsanering aanvraagt;
  • klant overlijdt.

8.7 De klant kan bezwaren tegen de door Buro Kriebels verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Buro Kriebels kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Buro Kriebels een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.8 Alle door Buro Kriebels geleverde producten en diensten blijven eigendom van Buro Kriebels totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Buro Kriebels zijn voldaan. 

8.9 Klant mag de betaling van geleverde producten en diensten of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.10 Alle betalingen vinden plaats in Euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Buro Kriebels is niet gehouden tot enige prestatie zolang klant in verzuim is.

9.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of door klant in te schakelen derden gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.3 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij klant bewijst dat Buro Kriebels ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Buro Kriebels vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst al naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buro Kriebels op klant onmiddellijk opeisbaar. Indien klant de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.5 Indien Buro Kriebels tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.6 Indien de ontbinding aan klant toerekenbaar is, is Buro Kriebels gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9.7 Indien klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Buro Kriebels gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Buro Kriebels, zal Buro Kriebels in overleg met klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Buro Kriebels extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan klant in rekening gebracht. Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Buro Kriebels anders aangeeft.

9.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Buro Kriebels vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Buro Kriebels op klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.10 Indien klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan klant in rekening worden gebracht.

Overmacht

10.1 Buro Kriebels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Van overmacht aan de zijde van Buro Kriebels is sprake, indien Buro Kriebels na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Buro Kriebels als bij derden van wie Buro Kriebels de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Buro Kriebels ontstaan.

10.3 Buro Kriebels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zestig dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zover Buro Kriebels ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buro Kriebels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11. 1 Buro Kriebels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buro Kriebels is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2 Met inachtneming van de in dit artikel omschreven gevallen is Buro Kriebels in geen enkel geval, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief in elk geval nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken (anders dan bedrieglijke voorstelling), niet-nakoming van een wettelijke verplichting of anderszins vanwege de overeenkomst, aansprakelijk voor enige winstderving, verlies van verwachte besparingen, inkomsten, zaken, verlies of corruptie van gegevens, exploitatieverlies, verlies van goodwill, verliezen door vertraging of elke indirecte of gevolgschade van wat voor aard dan ook. 

11.3 Buro Kriebels is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buro Kriebels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Buro Kriebels toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4 Indien de producten of diensten door Buro Kriebels van een toeleverancier zijn betrokken, is niet Buro Kriebels maar de leverancier aansprakelijk is voor de schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde diensten of goederen.

11.5 Buro Kriebels is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van klant, dan wel door klant ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.

11.6 Een claim inzake verlies of schade dient binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop de schade veroorzaakt is gemeld te worden Buro Kriebels bij gebreke waarvan deze claim geacht wordt te zijn verwerkt.

11.7 Klant vrijwaart Buro Kriebels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Buro Kriebels toerekenbaar is. Indien Buro Kriebels uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Buro Kriebels zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Buro Kriebels, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde Buro Kriebels en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van klant.

Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom

12.1 Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Buro Kriebels totdat klant alle verplichtingen uit de met Buro Kriebels gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2 Het door Buro Kriebels geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 Buro Kriebels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

12.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-rechten die rusten op al de in het kader van de overeenkomst verleende diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Buro Kriebels ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij Buro Kriebels en/of zijn licentiegevers.

12.5 Niets in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst impliceert een overdracht van IE-rechten. Klant verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de diensten voor de in de overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

12.6 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen of te wijzigen.

12.7 Buro Kriebels doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

12.8 Het is Buro Kriebels toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

12.9 Buro Kriebels vrijwaart klant voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door Buro Kriebels zelf ontwikkelde (delen van) de diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat klant Buro Kriebels onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Buro Kriebels. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Buro Kriebels verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
(i) door klant aan Buro Kriebels ter beschikking gestelde materialen; en/of
(ii) wijzigingen die klant in de dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Garanties, reclame en onderzoek en verjaringstermijn

13.1 De door Buro Kriebels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Buro Kriebels kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

13.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Buro Kriebels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

13.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door klant en of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Buro Kriebels, klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

13.4 Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan Buro Kriebels te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Buro Kriebels te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Buro Kriebels in staat is adequaat te reageren. Klant dient Buro Kriebels in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Buro Kriebels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, ter keuze van Buro Kriebels, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan klant voldoen. In geval van vervanging is klant gehouden om de vervangen zaak aan Buro Kriebels te retourneren en de eigendom daarover aan Buro Kriebels te verschaffen, tenzij Buro Kriebels anders aangeeft.

13.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Buro Kriebels daardoor gevallen, integraal voor rekening van klant.

13.8 Klant is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door Buro Kriebels aan hem geleverde zaken en/of diensten, binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten schriftelijk en met redenen omkleed aan Buro Kriebels mee te delen.

Medewerking opdrachtgever

14.1 Projecten c.q. opdrachten worden nagenoeg altijd uitgevoerd in samenwerking en met medewerking van klant. Klant is verplicht om aan Buro Kriebels die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit heeft in ieder geval betrekking op maar is niet beperkt tot het tijdig geven van feedback en goedkeuring op de eventuele fases van een opdracht dan wel de opdracht in zijn geheel. Voor een gedegen en tijdige uitvoering is de samenwerking tussen klant en Buro Kriebels van groot belang.

14.2 Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door klant goedgekeurd dient te worden, is Buro Kriebels gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval klant voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert en/of in verzuim is met de (deel)betaling voor de betreffende fase.

14.3 Indien Buro Kriebels, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij klant, verstrekt klant (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.

14.4 Waar de reactie van klant dusdanig lang uitblijft dat dit uitblijven invloed heeft op de deadline voor oplevering van het project/opdracht, kan dit op generlei wijze Buro Kriebels worden aangerekend. Buro Kriebels houdt zich in een dergelijk geval het recht voor de deadline volledig naar eigen inzicht aan te passen. Buro Kriebels behoudt zich het recht voor de opdracht alsdan in zijn geheel te beëindigen. In een dergelijk geval blijft de betalingsverplichting van klant zoals vastgelegd in de overeenkomst, volledig van kracht.

Privacy

15.1 Buro Kriebels respecteert de privacy van klant. Buro Kriebels zal de persoonsgegevens van klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Buro Kriebels is in te zien. Klant stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buro Kriebels partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Buro Kriebels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Buro Kriebels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Geheimhouding

17.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Klant is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.

Pin It on Pinterest

Chat openen
Hoi, wat tof dat je mijn website bezoekt. 👋
Heb je een vraag? Stuur mij dan gerust een bericht. Groetjes, Annemiek